บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันอัคคีภัย

  • การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร) ตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน