บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ข้อมูลที่ควรทราบ

  • การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ใกล้เคียงมูลค่าทรัพย์สินเป็นประโยชน์อย่างไร

    เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ในการจัดทำประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยต้องทราบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย โดยควรทำประกันภัยให้เต็มหรือใกล้เคียงตามมูลค่าทรัพย์สินนั้น เพราะผลเสียของการกำหนดมูลค่าทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สิน จะทำให้เสียเบี้ยประกันอัคคีภัยสูงและสูญเปล่า เนื่องจากตามหลักการและเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเกิดภัยขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเท่านั้น และหากผู้เอาประกันภัยกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จะทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระเสี่ยงภัยเองบางส่วน

  • การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่ำกว่า มูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร

    การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่ำกว่า มูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามอัตราส่วนที่ได้รับความคุ้มครองเท่านั้น  สัดส่วนที่เหลือจากการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง