บริการออนไลน์ (E-SERVICES)


ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย

ตัวแทน/นายหน้า ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   74,558 ครั้ง
ลำดับ ชื่อ ชื่อบริษัท ประเภทใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต วันที่เพิกถอน วันที่สิ้นสุดการเพิกถอน