บริการออนไลน์ (E-SERVICES)


ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย

ตัวแทน/นายหน้า ขายกรมธรรม์ผ่านทางโทรศัพท์ (TeleSale)

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   107,563 ครั้ง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัท วันที่ขึ้นทะเบียน วันสิ้มสุดการขึ้นทะเบียน