บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันอัคคีภัย

  • การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันอัคคีภัย

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่หลักในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมอารยประเทศ และสร้างสรรค์ความมั่นคงให้แก่สังคม โดยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในกรณีเกิดภัยพิบัติต่อประชาชน กล่าวคือ การประกันภัยนอกจากจะเป็นหลักประกันความมั่นคงแก่ชีวิต และทรัพย์สินในแง่ส่วนบุคคลที่ทำประกันภัยไว้แล้ว อ่านต่อ!

  • การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างเพื่อกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย

    การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร) ตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ อ่านต่อ!