บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ตารางคำนวณเบื้องต้นสำหรับการประกันภัยรถยนต์ (ค่าสินไหมทดแทน)