บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ตรวจสอบสถานะการรับเรื่องร้องเรียน

ลำดับที่ ผู้ร้อง/ผู้รับมอบอำนาจ สถานภาพผู้ร้อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ เลขที่กรมธรรม์ เจ้าของสำนวน

หมายเหตุ:
1. สำนักงาน คปภ. ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการ
หากมีความจำเป็นต้องขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจะได้ติดต่อท่านต่อไป
2.หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าของสำนวน และในกรณีไม่พบเจ้าของสำนวน
โปรดติดต่อสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โทร 025153995-9