บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศใหม่

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   214 ครั้ง
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง   :     สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน)
ชื่อเรื่อง    :     สิริมงคลของชีวิต
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฏ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลี่ยนทิศ : หมายเหตุประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2562
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฏ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลี่ยนทิศ : หมายเหตุประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฏ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลี่ยนทิศ : หมายเหตุประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รศ.ดร.
ชื่อเรื่อง    :     แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์ กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     Vanderlinden, Sabine L.B.
ชื่อเรื่อง    :     The InsurTech Book :
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์    :     2018
ชื่อผู้แต่ง   :     ฐิติวดี ชัยวัฒน์, ดร.
ชื่อเรื่อง    :     การบริหารความเสี่ยงภัย และการประกันภัยในศตวรรษที่ 21
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
ชื่อเรื่อง    :     ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน = The Top Job Secret
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2563
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     สถิติประกันชีวิต = Actuarial Statistics
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     ชวาบ, เคลาส์
ชื่อเรื่อง    :     การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 The Fourth Industrial Revolution
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     ชวาบ, เคลาส์
ชื่อเรื่อง    :     ทางรอดในโลกใบใหม่ แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ Shaping the Fourth Industrial Revolution
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
ชื่อเรื่อง    :     หนังสือชุด วิเคระห์หุ้นราย Sector : หุ้นกลุ่มประกันภัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา
ชื่อเรื่อง    :     ไขข้อสงสัย "ประกันภัยงานก่อสร้าง" Contractor's
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, ดร.
ชื่อเรื่อง    :     การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2554
ชื่อผู้แต่ง   :     ปริญญา หอมเอนก
ชื่อเรื่อง    :     Strategy to Cybersecurity 4.0 (เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้บริหารระดับสูง ผู้นำด้านไอที ผู้มีไลฟ์สไตล์ไซเบอร์)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, รศ. ดร.
ชื่อเรื่อง    :     การวิเคระห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2543
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.
ชื่อเรื่อง    :     กฐินพระราชทาน วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อเรื่อง    :     มาตรฐานการรายงานทางเงิน (ฉบับรวมเล่ม เล่ม 1/2562) : ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ฉบับปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการบัญชี จำนวน 24 ฉบับ สำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2563
ชื่อผู้แต่ง   :     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อเรื่อง    :     มาตรฐานการรายงานทางเงิน (ฉบับรวมเล่ม เล่ม 2/2562) : ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 28 ฉบับ และแนวปฎิบัติทางการบัญชี จำนวน 1 ฉบับ สำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2563
ชื่อผู้แต่ง   :     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อเรื่อง    :     มาตรฐานการรายงานทางเงิน (ฉบับรวมเล่ม เล่ม 3/2562) : กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ สำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2563
ชื่อผู้แต่ง   :     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์.
ชื่อเรื่อง    :     เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ ๒๔๖๘-๒๔๘๙
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์.
ชื่อเรื่อง    :     เวลาเป็นของมีค่า Busy Fingers
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ
ชื่อเรื่อง    :     ๙ เหนือเกล้า ... จากโลซานน์ถึงลานพระเมรุมาศ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ชื่อเรื่อง    :     ๙ สู่สวรรคาลัย Journey to Heaven
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รศ.ดร.
ชื่อเรื่อง    :     แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์ กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     ดร.ธานี วรภัทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อเรื่อง    :     กฎหมายว่าด้วยประกันภัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2555
ชื่อผู้แต่ง   :     ธงทอง จันทรางศุ
ชื่อเรื่อง    :     บุญเหลือ เมื่อได้เกิดแผ่นดินนั้น
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์.
ชื่อเรื่อง    :     แม่เล่าให้ฟัง
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ชื่อเรื่อง    :     ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑตยสภา
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     กาวยประภา Poetry of Light
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อเรื่อง    :     ขัตติยะธรรมราชา พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๕๖)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     กรมศิลปากร
ชื่อเรื่อง    :     เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ชื่อเรื่อง    :     พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ชื่อเรื่อง    :     พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์
ชื่อเรื่อง    :     พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ.๒๔๙๓
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์
ชื่อเรื่อง    :     รวมธรรมะ (เล่ม ๑)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์
ชื่อเรื่อง    :     รวมธรรมะ (เล่ม ๒)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     H.M.KING BHUMIBOL ADULYADEJ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2562 Thailand Insurance Symposium 2019 : Proactive InsurTech for National Sustainability
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือรายงานประจำปี
ปีที่พิมพ์    :     2562
ชื่อผู้แต่ง   :     บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จำกัด
ชื่อเรื่อง    :     พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กลางใจราษฎร์ หกทศวรรษแห่งการทรงงาน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือการประเมินวินาศภัย การประเมินทรัพย์สิน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2553
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือการประเมินวินาศภัย การประเมินทรัพย์สิน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2553
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือการประเมินวินาศภัย การประเมินทรัพย์สิน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2553
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เล่ม 1
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เล่ม 2
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     กฏหมายจักรวาล
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     กฏหมายจักรวาล
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     ข้าพเจ้า ตั้งปณิธานกลับนิพพาน ชาตินี้
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)
ชื่อเรื่อง    :     บุคคลหาได้ยาก
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2563
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2561 Thailand Insurance Symposium 2018 : Insurtech Connect : Applications for Imminent Opportunities.
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือรายงานประจำปี
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2562 Thailand Insurance Symposium 2019 : Proactive InsurTech for National Sustainability
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือรายงานประจำปี
ปีที่พิมพ์    :     2562
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2559 Thailand Insurance Symposium 2016 : ก้าวหน้า ก้าวไกล กับประกันภัยยุคดิจิตอล
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือรายงานประจำปี
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     เกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร [และคนอื่น ๆ] กลุ่ม 7 รุ่นที่ 9, สำนักงานคณะกรรมการกำก้ับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) เรื่อง มาตรการการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเชิงรุก เกี่ยวกับประโยชน์การทำประกันชีวิตและกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ (หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2562
ชื่อผู้แต่ง   :     กิตติ ยงค์สงวนชัย [และคนอื่น ๆ] กลุ่ม 6 รุ่นที่ 9, สำนักงานคณะกรรมการกำก้ับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีติดตามข้อมูลพฤติกรรมการขับรถโดยสาร สาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยเพื่อความปลอดภัยของสังคม (หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2562