บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศใหม่

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   66 ครั้ง
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง   :     วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์
ชื่อเรื่อง    :     The First Wealth is Health
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานประจำปี 2559 = Annual Report 2016 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ก้าวไปข้างหน้าสู่ประกันภัย ในยุคดิจิทอล
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือรายงานประจำปี
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     ประจวบคีรีขันธ์ : เมืองชายทะเลแสนโรแมนติกที่่ใคร ๆ ก็หลงรัก
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     Korea Life Insurance Association
ชื่อเรื่อง    :     Life Insurance Business in Korea Annual Report 2016 - 2017
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือรายงานประจำปี
ปีที่พิมพ์    :     2017
ชื่อผู้แต่ง   :     Clarke, Malcolm A.
ชื่อเรื่อง    :     The Law of Liability Insurance
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์    :     2017
ชื่อผู้แต่ง   :     เครตัน, เจมส์ แอล
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2543
ชื่อผู้แต่ง   :     มูลนิธิไทยโรดส์
ชื่อเรื่อง    :     พิมพ์เขียว แนวทางการจัดการความเร็ว เพื่อความปลอดภัยททางถนนของประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อเรื่อง    :     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม : เล่ม 1
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สุรพล ศรีวิทยา ดร., สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560