บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศใหม่

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   196 ครั้ง
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง   :     วันชัย วัฒนศัพท์, ศ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือ การพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ไขข่อพิพาทด้านการประกันภัย เครื่องมือที่สามารถไปใช้กับการบริหารทุกวิชาชีพ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     การถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฎ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลียนทิศ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ชื่อเรื่อง    :     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม : เล่ม 1
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ชื่อเรื่อง    :     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม : เล่ม 1
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     การถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือ นักเจรจาไกล่เกลี่ย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือ นักเจรจาไกล่เกลี่ย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กมลภพ วีระพละ [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสินเชื่อที่อยู่อาศัยในยุค 4.0 โดยใช้นวัตกรรมด้านประกันวินเชื่อที่อยู่อาศัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     จุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์ [และคนอื่่น ๆ ]
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม เรื่อง การศึกษาเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยของสัคม ๆด้มีโอกาส และมีสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแบบรายย่อย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
ชื่อเรื่อง    :     ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน = The Top Job Secret
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2563
ชื่อผู้แต่ง   :     พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
ชื่อเรื่อง    :     อาชีพเงินล้าน ที่คนไทยยังไม่รู้จัก The Top Job Secret
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ชื่อเรื่อง    :     Valuation รู้ไว้ห่างไกลดอย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ กีระนันทน์
ชื่อเรื่อง    :     วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทตลาดทุน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
ชื่อเรื่อง    :     หนังสือชุด วิเคระห์หุ้นราย Sector : หุ้นกลุ่มประกันภัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราประกันภัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร = Through the Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     โครงการรวมเพลงพระราชนิพนธ์ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
ชื่อเรื่อง    :     ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ = The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2539
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     CEO Insurance Forum 2019 การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2562
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือรายงานประจำปี
ปีที่พิมพ์    :     2562
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     20 ปี อนุญาโตตุลาการ (หนังสือภาพ)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กฤษดา ขวัญเมือง [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่อง การใช้ blockchain เพื่อป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กนิษฐศรี ทองสมุย [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่อง แนวคิดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     แก้วเก้า เผอิญโชค [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่องระบบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพ (Private Health Insurance Benefits Bureau)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่อง การประกันสุขภาพ สำหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่อง การพัฒนา (Mobile Application) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการทำประกันภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     ไพลิน สันติกุล
ชื่อเรื่อง    :     การวิเคราะห์การเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย ในประเทศไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     วิทยานิพนธ์
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเผ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ชื่อเรื่อง    :     รายงานอัตราการสวมหมวกนิรภัย ของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในองค์กร
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2562
ชื่อผู้แต่ง   :     นวรัตน์ เลขะกุล, ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง    :     ชีวิตและงาน ทูนกระหม่อมบริพัตร
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2544
ชื่อผู้แต่ง   :     อำนาจ โอภาโส
ชื่อเรื่อง    :     ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2552
ชื่อผู้แต่ง   :     ธงทอง จันทรางศุ
ชื่อเรื่อง    :     ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ ๙
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ.
ชื่อเรื่อง    :     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ และเจ้านายไทยในโลซานน์
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฎ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลียนทิศ = Wind of Passion
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักวัฒนธรรม กี ฬา และการท่องเที่ยว. กองวัฒนธรรม.
ชื่อเรื่อง    :     พัฒนาการของอักษรไทย Thai Script : A 730 - Year History
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว. กองวัฒนธรรม.
ชื่อเรื่อง    :     วิวัฒน์การอ่านไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
ชื่อเรื่อง    :     เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย : การพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว = The Prototype Souvenir Development for Tourism Project
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเรื่อง    :     รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     จุฑาทิพย์....
ชื่อเรื่อง    :     (GP กลุ่ม 8/1) เรื่อง การศึกษาเพื่อเพิ่มผลประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยของสังคม ได้มีโอกาสและมีสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแบบรายย่อย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     กฤษดา...
ชื่อเรื่อง    :     (GP กลุ่ม 8/2) เรื่อง การใช้ Block Chain เพื่อป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     กมลภพ...
ชื่อเรื่อง    :     (GP กลุ่ม 8/3) เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสินเชื่่อที่อยู่อาศัยในยุค 4.0
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     กนิษฐศรี...
ชื่อเรื่อง    :     (GP กลุ่ม 8/4) เรื่อง แนวคิดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     แก้วเก้า.....
ชื่อเรื่อง    :     (GP กลุ่ม 8/5) เรื่อง ระบบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     ไชยณรงค์...
ชื่อเรื่อง    :     (GP กลุ่ม 8/6) เรื่อง การประกันสุขภาพ สำหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     กิตติยาใจ.....
ชื่อเรื่อง    :     (GP กลุ่ม 8/7) เรื่อง การพัฒนา (Mobile Application) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้....และสร้างความตระหนักในการทำประกันภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2560 = Annual Insurance Report of Thailand 2017
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2559 = Annual Insurance Report of Thailand 2016
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2560 = Annual Insurance Report of Thailand 2017
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2560 = Annual Insurance Report of Thailand 2017
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2560 = Annual Insurance Report of Thailand 2017
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2559 = Annual Insurance Report of Thailand 2016
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2559 = Annual Insurance Report of Thailand 2016
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานธุรกิจประกันภัยไทย 2559 = Annual Insurance Report of Thailand 2016
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     สื่อโสตทัศน์ฯ
ปีที่พิมพ์    :     -