บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศใหม่

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   178 ครั้ง
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฎ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลียนทิศ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ชื่อเรื่อง    :     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม : เล่ม 1
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ชื่อเรื่อง    :     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ฉบับรวมเล่ม : เล่ม 1
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กมลภพ วีระพละ [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสินเชื่อที่อยู่อาศัยในยุค 4.0 โดยใช้นวัตกรรมด้านประกันวินเชื่อที่อยู่อาศัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     จุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์ [และคนอื่่น ๆ ]
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม เรื่อง การศึกษาเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยของสัคม ๆด้มีโอกาส และมีสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแบบรายย่อย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร = Through the Lens of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     โครงการรวมเพลงพระราชนิพนธ์ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
ชื่อเรื่อง    :     ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ = The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2539
ชื่อผู้แต่ง   :     กฤษดา ขวัญเมือง [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่อง การใช้ blockchain เพื่อป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กนิษฐศรี ทองสมุย [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่อง แนวคิดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     แก้วเก้า เผอิญโชค [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่อง ระบบข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพ (Private Health Insurance Benefits Bureau)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่อง การประกันสุขภาพ สำหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร [และคนอื่น ๆ], สำนักงาน คปภ.
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษากลุ่ม (Group project) เรื่อง การพัฒนา (Mobile Application) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการทำประกันภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     รายงานการวิจัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     ไพลิน สันติกุล
ชื่อเรื่อง    :     การวิเคราะห์การเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย ในประเทศไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     วิทยานิพนธ์
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     อำนาจ โอภาโส
ชื่อเรื่อง    :     ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2552
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฎ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลียนทิศ = Wind of Passion
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักวัฒนธรรม กี ฬา และการท่องเที่ยว. กองวัฒนธรรม.
ชื่อเรื่อง    :     พัฒนาการของอักษรไทย Thai Script : A 730 - Year History
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว. กองวัฒนธรรม.
ชื่อเรื่อง    :     วิวัฒน์การอ่านไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
ชื่อเรื่อง    :     เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย : การพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว = The Prototype Souvenir Development for Tourism Project
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเรื่อง    :     รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560