บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศใหม่

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   116 ครั้ง
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง   :     สุเมธ ตันติเวชกุล, ดร.
ชื่อเรื่อง    :     หลักธรรม (ทำ) ตามรอยพระยุคลบาท
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2549
ชื่อผู้แต่ง   :     บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง    :     นิรันดร์ในดวงใจ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2551
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     พระเจ้าแผ่นดินของเรา และเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     เดอ วิต้า เอ็มมา
ชื่อเรื่อง    :     สุดยอดคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำ = The Leadership Masterclass
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2559
ชื่อผู้แต่ง   :     วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์
ชื่อเรื่อง    :     The First Wealth is Health
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     รายงานประจำปี 2559 = Annual Report 2016 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : ก้าวไปข้างหน้าสู่ประกันภัย ในยุคดิจิทอล
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือรายงานประจำปี
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     ประจวบคีรีขันธ์ : เมืองชายทะเลแสนโรแมนติกที่่ใคร ๆ ก็หลงรัก
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง, ดร.[และคนอื่่น ๆ]
ชื่อเรื่อง    :     แนวปฏฺิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = Thailand Data Protection
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์ : บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ อุบลพิทักษ์)
ชื่อเรื่อง    :     กวีบทพจนาลัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สุเมธ ตันติเวชกุล, ดร.
ชื่อเรื่อง    :     หลักธรรม (ทำ) ตามรอยพระยุคลบาท
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2549
ชื่อผู้แต่ง   :     คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2560-2562 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ชื่อเรื่อง    :     ประกาศและคำสั่ง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 37
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     Korea Life Insurance Association
ชื่อเรื่อง    :     Life Insurance Business in Korea Annual Report 2016 - 2017
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือรายงานประจำปี
ปีที่พิมพ์    :     2017
ชื่อผู้แต่ง   :     Clarke, Malcolm A.
ชื่อเรื่อง    :     The Law of Liability Insurance
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์    :     2017
ชื่อผู้แต่ง   :     เครตัน, เจมส์ แอล
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2543
ชื่อผู้แต่ง   :     มูลนิธิไทยโรดส์
ชื่อเรื่อง    :     พิมพ์เขียว แนวทางการจัดการความเร็ว เพื่อความปลอดภัยททางถนนของประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     คณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง    :     ภูมิพโล พระบรมราโ๙วาท พระราชดำรัส พระราชศรัทธาสังฆานุสรณ์ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ์
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     ยุทธศาสตร์แม่นำ้ 4 สาย Cryptocurrency
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     อมราพร แสนยศ
ชื่อเรื่อง    :     การเปิดรับรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการประกันบำนาญ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของกลุ่มวัยทำงาน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     วิทยานิพนธ์
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง    :     ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง    :     แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (2559-2563)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ชื่อเรื่อง    :     ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง    :     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     Office of the National Economic and Social Development Board, Office of Prime MInister
ชื่อเรื่อง    :     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 = The Twelfth National Economic and Social Development Plan
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อเรื่อง    :     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2560) ฉบับรวมเล่ม : เล่ม 1
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อเรื่อง    :     หลักสูตรประกาศนิียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับบักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 ปศศ.16
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     The Post Publishing Pcl.
ชื่อเรื่อง    :     King Bhumibol Adulyadej Thailand's Guiding Light
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาอังกฤษ
ปีที่พิมพ์    :     1996
ชื่อผู้แต่ง   :     โครงการสมเด็จพ่อผู้สร้าง
ชื่อเรื่อง    :     60 ล้าน ดวงใจถวายพ่อ (หนังสือปกทอง)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2550
ชื่อผู้แต่ง   :     สุรพล ศรีวิทยา ดร., สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อเรื่อง    :     รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560