บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศใหม่

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   200 ครั้ง
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฏ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลี่ยนทิศ : หมายเหตุประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2562
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฏ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลี่ยนทิศ : หมายเหตุประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สันติ วิริยะรังสฤษฏ์
ชื่อเรื่อง    :     ลมเปลี่ยนทิศ : หมายเหตุประเทศไทย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รศ.ดร.
ชื่อเรื่อง    :     แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์ กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     Vanderlinden, Sabine L.B.
ชื่อเรื่อง    :     The InsurTech Book :
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราต่างประเทศ
ปีที่พิมพ์    :     2018
ชื่อผู้แต่ง   :     ฐิติวดี ชัยวัฒน์, ดร.
ชื่อเรื่อง    :     การบริหารความเสี่ยงภัย และการประกันภัยในศตวรรษที่ 21
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
ชื่อเรื่อง    :     ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน = The Top Job Secret
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2563
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     สถิติประกันชีวิต = Actuarial Statistics
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     ชวาบ, เคลาส์
ชื่อเรื่อง    :     การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 The Fourth Industrial Revolution
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือิ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     ชวาบ, เคลาส์
ชื่อเรื่อง    :     ทางรอดในโลกใบใหม่ แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ Shaping the Fourth Industrial Revolution
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือิ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
ชื่อเรื่อง    :     หนังสือชุด วิเคระห์หุ้นราย Sector : หุ้นกลุ่มประกันภัย
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราประกันภัย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา
ชื่อเรื่อง    :     ไขข้อสงสัย "ประกันภัยงานก่อสร้าง" Contractor's
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), รศ.ดร.
ชื่อเรื่อง    :     แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์ กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2557
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     กาวยประภา Poetry of Light
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อเรื่อง    :     ขัตติยะธรรมราชา พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปี ๒๕๒๕ - ๒๕๕๖)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2560
ชื่อผู้แต่ง   :     กรมศิลปากร
ชื่อเรื่อง    :     เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ชื่อเรื่อง    :     พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ชื่อเรื่อง    :     พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์
ชื่อเรื่อง    :     พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ.๒๔๙๓
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์
ชื่อเรื่อง    :     รวมธรรมะ (เล่ม ๑)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์
ชื่อเรื่อง    :     รวมธรรมะ (เล่ม ๒)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     -
ชื่อเรื่อง    :     H.M.KING BHUMIBOL ADULYADEJ พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2561
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือการประเมินวินาศภัย การประเมินทรัพย์สิน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2553
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือการประเมินวินาศภัย การประเมินทรัพย์สิน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2553
ชื่อผู้แต่ง   :     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชื่อเรื่อง    :     คู่มือการประเมินวินาศภัย การประเมินทรัพย์สิน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2553
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เล่ม 1
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     สนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เล่ม 2
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     กฏหมายจักรวาล
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     กฏหมายจักรวาล
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, พ.อ.นพ.
ชื่อเรื่อง    :     ข้าพเจ้า ตั้งปณิธานกลับนิพพาน ชาตินี้
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2558
ชื่อผู้แต่ง   :     สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)
ชื่อเรื่อง    :     บุคคลหาได้ยาก
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    :     หนังสือ/ตำราภาษาไทย
ปีที่พิมพ์    :     2563